Počet položek: 0 0,- CZK
Dárkové bedny

Obchodní podmínky

I. Úvod
E-shop slouží kupujícím, kteří nemají dostatek času a možností nakupovat v klasické prodejně. Veškerá komunikace probíhá v českém jazyce.

Zboží - dárkové bedny NKTEAM, vouchery a ostatní produkty nabízené prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího www.nkbedny.cz Obsah beden vždy určují suroviny a produkty uvedené v detailu (písemný obsah) každého typu bedny. Vzhled beden a podoba surovin se může měnit – fotografie jsou pouze ilustrační a informativní.
Voucher – slevový poukaz, opatřený unikátním kódem a datem splatnosti. Voucher slouží ke zprostředkování možnosti nabídnout třetím osobám slevu na produkty a služby. Uplatnění a trvanlivost voucheru se odvíjí podle typu zboží a jeho příslušné detailové stránky. Způsob uplatnění voucheru je stanoven detailovou stránkou každého typu zboží.

II. Identifikace smluvních stran

prodávající

NKTEAM shooting s.r.o., Vinohradská 2279/164,130 00 Praha 3

IČO: 04888162
DIČ: CZ04888162

Kupující
Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení nebo název obchodní firmy, bydliště nebo sídlo firmy, telefonní čísla, e-mail, IČ, DIČ, místo doručení zboží,...) správně a pravdivě. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s Obchodními podmínkami platnými pro internetovou prodejnu umístěnou na www.nkbedny.cz

III. Ochrana údajů
Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze vybraným pracovníkům prodávajícího. Registrací údajů v systému je potvrzen souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů uživatele a skutečnost, že tato data jsou poskytnuta dobrovolně - detailnější rozpis je umístěn zde v Obchodních podmínkách níže.

IV. Způsob objednávání a dodávání vybraného zboží

E-shop
Objednávky se realizují prostřednictvím e-shopu na https://nkbedny.cz

Nákupní podmínky e-shopu

Každá objednávka doručená prodávajícímu je kupujícímu zpětně potvrzena formou e-mailové zprávy, zaslané na adresu uvedenou kupujícím při registraci.

Veškeré objednávky, které byly prodávajícímu doručeny elektronickou poštou jsou považovány za závazné.

Výběr zboží

Zboží je v e-shopu rozděleno do skupin, jejichž přehled se zobrazí v základní nabídce.

U každého zboží je uvedeno označení zboží, název zboží, podrobnější popis zboží, cena zboží včetně DPH v Kč/ks.

Vybrané zboží je postupně ukládáno do nákupního košíku, jehož obsah může být kdykoliv během nákupu měněn, a po ukončení nákupu je odeslán k realizaci prodeje.

Nákupní košík je místo, do kterého systém ukládá zvolené (objednané) zboží.

Zrušení objednávky

Zrušení objednávky je možné pouze písemně v těchto případech:

Zboží není na skladě

Ke zrušení objednávky z důvodu "zboží není na skladě" dochází v případě, kdy zboží není prodávající schopen zajistit ani alternativními zdroji v prezentované expediční lhůtě. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová komunikace mezi kompetentním zaměstnancem prodávajícího a kupujícím, která obsahuje konkrétní důvody a nabídku prodloužení expediční doby nebo nákup zboží se srovnatelnými parametry, popř. jiné alternativnířešení.

Ke zrušení objednávky dodavatelem(e-shopem) dochází v případě neuhrazení platby v době splatnosti - jeden týden (7 dní ) od objednání.

Dodací lhůty
Doba expedice objednávky (předání přepravní zásilkové službě nebo České poště k doručení) je od jednoho do sedmi pracovních dnů po obdržení objednávky. Pokud objednané zboží není na skladě, kupující bude o této skutečnosti do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky vyrozuměn, a to na jeho e-mailovou adresu či telefonicky. Dodací lhůta bude v těchto případech sjednána individuálně.

V. Cena a způsob platby

Cena předmětu koupě
Cena objednaného zboží je v katalogu zboží prodávajícího, tato cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny dále v tomto článku. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího, vyjma případů, kdy se smluvní strany dohodly na jiném způsobu úhrady kupní ceny.

Způsoby platby

Převodem na účet - na objednané zboží bude prodávajícím vystavena zálohová faktury, která bude podkladem pro úhradu, a to buď z účtu nebo složenkou ve prospěch účtu prodávajícího. Bankovní spojení: číslo účtu u České spořitelny a.s. 5106204389/0800 s tím, že do variabilního symbolu bude uvedeno číslo zálohové faktury, konstantní symbol pak bude 0008. Zboží bude zasláno odběrateli nejpozději následující den po připsání částky ve prospěch účtu prodávajícího, pokud dodací lhůta nebyla sjednána jinak. Splatnost jeden týden. Po obdržení platby je vystaven daňový doklad a odeslán elektronický certifikát k užití zážitku s informacemi k jeho uplatnění. V případě objednávky dárkového certifikátu v krabičce, je tento odeslán na uvedenou adresu

Přes portál PayPal.

VI. Doručení zboží

Poštovné a balné při doručování zásilky do 30 kg Českou poštou

U objednávky do 1 kg je účtováno poštovné 133,- Kč

Dopravné při doručování zásilky jiným způsobem

a. Smluvní přepravní zásilkovou službou:

U objednávky do 50 000,- Kč (s DPH) účtujeme výši dopravného dle sazebníku přepravní zásilkové služby

b. Doprava prodávajícím:

2.

Bude sjednána individuálně na základě rozsahu a obsahu objednávky (rozměry a váha objednaného zboží jsou rozhodující)

Způsoby dopravy
V objednávce vyznačte způsob odběru:

. Osobní odběr:

Na adrese příslušné provozovny prodávajícího. Po obdržení objednávky bude kupujícího kontaktovat zaměstnanec prodávajícího a sdělí mu, kdy bude objednané zboží kupujícímu připraveno k odebrání. Nemáme kamennou prodejnu a nepodléháme EET, všechny platby probíhají elektronicky, na provozovně je zboží možné pouze převzít, platbu je třeba provést elektronicky.

Doprava na místo určení: 

Běžný balík - v případě úhrady objednaného zboží předem (na základě zálohové faktury) na účet prodávajícího, bude objednané zboží do 30 kg zasláno kupujícímu běžným balíkem prostřednictvím České pošty, nebo DPD, zboží nad 30 kg bude doručeno přepravní zásilkovou službou, není-li ujednáno jinak.

Doprava prodávajícím - při větším odběru zboží nebo není-li zboží vzhledem k rozměrům, váze či jeho charakteru vhodné pro poštovní přepravu, se s kupujícím bude kontaktovat zaměstnanec prodávajícího. Individuální podmínky dopravy (cena a termín) budou dohodnuty.

VII. Reklamační řád

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a případné zjištěné závady oznámit prodávajícímu, a to na e-mailovou adresu  info@strileni.com

.V oznámení zjištěných závad je nutné, aby kupující uvedl jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující zaslal nebo předložil prodávajícímu veškeré listiny, které mu byli předány v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné.

Dále je nutné, aby kupující v případě, že vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal při dodání, resp. při převzetí.

Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží. V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Pokud jsou na zboží definovány výrobcem zboží záruční podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanovených, popřípadě se na zboží vztahují výrobcem garantované servisní služby, je o tom kupující informován v rámci popisu konkrétního zboží.

Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, může tak učinit písemným odstoupením od smlouvy obsahujícím sdělení čísla účtu, kam má být zaslána zaplacená cena, doklad o koupi zboží a dále zboží, které mu bylo zasláno na základě smlouvy, od které odstupuje. Vrácené zboží by mělo být kompletní (dřevěná dárková krabice včetně jejího veškerého obsahu nepoškozena), zboží ani žádná jeho část by neměla být poškozena ani použita.V případě rozbitého či poničeného balení není již nadále možné předmětné zboží vrátit.Toto písemné odstoupení od smlouvy zašle koupující na adresu prodejce, a to ve lhůtě 14 dnů
Kupující, který je spotřebitel, však nemůže odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce v případě, že předmětem této smlouvy je dodávka zboží, které rychle podléhá zkáze, nebo v případě, že bylo zboží dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Ostatní omezení spotřebitelovy možnosti odstoupit od smlouvy podle § 1837 občanského zákoníku tímto nejsou nijak dotčeny.
Pokud máte podezření na poškození zásilky, zásilku od kurýra nepřebírejte a kontaktujte naši zákaznickou linku . V případě zjištění poškození zásilky až po jejím převzetí a otevření, kontaktujte naši zákaznickou linku .

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Vrácení již zakoupeného zboží či poukazu  ve lhůtě 14 dnů: dle zákona má záklazník možnost vrátit zboží-poukaz bez udání důvodu do dvou týdnů po obdržení zboží. Je třeba napsat na info@strileni.com žádost o storno objednávky, uvést číslo účtu na který má být poukázána částka. Na zpracování má firma 14 pracovních dnů. 

 VIII. Jiná ujednání

Vzhledem k tomu, že součástí některých typů dárkových beden můžou být alkolické nápoje, může si je zakoupit a převzít pouze osoba starší 18 let věku dle zákona. Při převzetí dárkové bedny obsahující alkohol , prokáže kupující dopravci svůj věk. Taková zásilka bude dopravci označena předem prodávajícím.

Newslettery

Odslouhlasením a zaškrtnutím při nákupu, rezervaci a čerpání, dáváte  souhlas se zasíláním našich obchodních nabídek a novinek, pokud budete chtít svůj souhlas zrušit, stačí v našem newsletteru kliknout na talčítko Odhlášení zasílání, případně poslat e-mail na info@strileni.com a Vás z nabídek vymažeme.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace